برگزاري جلسه ارزيابي عملكرد ۹ ماهه شركت كارگزاري بانك مسكن

برگزاري جلسه ارزيابي عملكرد ۹ ماهه شركت كارگزاري بانك مسكن

 

عملکرد 9 ماهه شرکت

برگزاري جلسه ارزيابي عملكرد ۹ ماهه شركت كارگزاري بانك مسكن

 

جلسه ارزيابي عملكرد ۹ ماهه شركت كارگزاري بانك مسكن كه از شركت­هاي تابعه گروه مالي بانك مسكن مي‌باشد بر مبناي برنامه و بودجه عملياتي مصوب، صبح امروز شنبه ۱۷ تير ماه ۱۳۹۶، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شرکت گروه مالي بانك مسكن، اين جلسه در محل گروه مالي بانك مسكن و با حضور مديرعامل و مديران ارشد گروه مالي و اعضاء هيأت مديره شركت كارگزاري بانك مسكن، برگزار شد.

بنابر اين گزارش، در اين جلسه عملكرد شركت كارگزاري در قالب مدل BSC شامل محورهاي ارزش آفريني مالي، توسعه بازار و محيط رقابتي، بهبود فرآيندها، رشد و يادگيري نيروي انساني، مورد بررسي قرار گرفت.

گزارش يادشده حاكي از عملكرد مطلوب شركت كارگزاري طي دوره مالي ۹ ماهه منتهي به ۳۱/۳/۱۳۹۶ مي‌باشد. هم ‌چنين در اين جلسه مقرر گرديد، به منظور تداوم روند مطلوب فعلي به ويژه برنامه ارتقاي رتبه‌بندي شركت در صنعت كارگزاري، اهتمام بيشتري ورزيده شود.

منبع: http://www.maskanbourse.com